Ayuntamiento de Terrassa

Informació per a professionals

PREGUNTES FREQÜENTS

Taigua pot realitzar reparacions a les instal·lacions interiors dels abonats/des?

No.
La persona propietària o llogatera haurà de contactar amb un instal·lador autoritzat per realitzar les correccions de fuites i tota mena d’anomalies que es puguin produir a la instal·lació interior.

El regulador de pressió no funciona. Taigua l’arreglarà o substituirà?

El regulador de pressió forma part de la instal·lació interior de l’abonat/da del servei i per tant serà aquest/a el/la responsable d’assegurar el seu manteniment i conservació, així com la correcció de qualsevol anomalia en el seu funcionament, amb la recomanació que sigui sempre un instal·lador autoritzat.

Fins a on arriba la instal·lació de Taigua i fins on la de l’abonat/da?

Tal i com indica l’Ordenança Municipal del Servei Públic de Proveïment i Sanejament d’Aigües, la competència i responsabilitat del gestor de servei és exclusiva fins a la sortida de la clau de registre, que es troba situada sobre el ramal de l’escomesa, a la via pública, al costat de l’edifici. (Capítol III, article 20)

La persona propietària o llogater/a, en la seva condició d’abonat/da del servei, haurà d’assegurar el manteniment i la conservació de les seves instal·lacions interiors a partir de la clau de registre. (Capítol III, article 23)

Es pot disminuir la pressió de subministrament?

La pressió de subministrament no es pot disminuir de forma genèrica. Per solucionar problemes d’excés de pressió, es pot instal·lar després del comptador, a criteri de l’abonat/da i sempre sota supervisió d’un instal·lador autoritzat, un regulador de pressió per a aconseguir pressions més baixes. Aquest regulador formarà part de la instal·lació interior i per tant la instal·lació i el manteniment del mateix anirà a càrrec de l’abonat/da.

Es pot augmentar la pressió de subministrament?

La pressió de la xarxa de subministrament no es pot augmentar, és sempre la mateixa encara que pot presentar lleugeres variacions al llarg del dia en funció de la demanda global del sector. En determinades situacions, seguint les indicacions tècniques d’un instal·lador autoritzat, es podria muntar algun dispositiu local (bomba, …) per augmentar la citada pressió disponible, però aquests equips seran en tot cas responsabilitat de l’usuari/a tant pel que fa a la instal·lació com a la seva conservació i manteniment.

Es pot col·locar una bateria de comptadors a les golfes o al terrat d’un edifici?

Només en els cassos de substitució de bateria d’aforaments per bateria de comptadors que reuneixin els següents requisits:

1. La bateria d’aforaments ja està instal·lada en les golfes o terrat (no estarien en aquest cas els subministraments mitjançant comptador general).

2. L’accés a la bateria no es un accés perillós (accessos al sostre, trapes o “trampelles” a la paret, escales perilloses, etc.)

En cas de dubte, es pot contactar amb els serveis tècnics de Taigua per a realitzar una visita i comprovar el tipus d’accés.

On s’ha de col·locar una bateria de comptadors?

Sempre que sigui possible, la bateria de comptadors estarà situada a la planta baixa de l’edifici, i el més a prop possible de l’entrada. La seva instal·lació s’ajustarà al que disposin les normatives vigents.

On s’ha de col·locar la portella per al comptador individual?

La portella per al comptador individual s’ha de col·locar sempre a la façana de l’immoble, a una alçada que permeti la lectura del comptador sense dificultats.

No es pot instal·lar aquesta portella a l’interior de la vivenda, ni a terra.

Les claus d’entrada i sortida del comptador pertanyen a Taigua?

No. Aquestes claus formen part de la instal·lació interior de l’abonat/da del servei, tant la d’entrada com la de sortida de comptador, i serà responsabilitat d’aquest/a assegurar el seu manteniment.

Portella individual

Portella individual Comptador de 30mm

Portella individual Comptador de 40mm

Bateria vertical de dos pletines

Bateria amb dos portelles 32 x 26

Bateria vertical 3 pletines reduida

Bateria vertical 3 pletines

Bateria vertical 4 pletines

Bateria arbre 4 pletines

Bateria arbre 6 pletines

Bateria de dos files

Bateria de tres files