Ayuntamiento de Terrassa

Tarifes d’abastament

Les tarifes actuals per a la prestació del servei públic d’abastament d’aigua a Terrassa es recullen a l’ordenança aprovada pel Ple municipal del mes de juliol del 2018. Es manté el quadre de quotes des de l’any 2014, i també es mantenen les bonificacions de la tarifa social, adreçada a famílies vulnerables que es troben per sota d’un llindar d’ingressos, amb la mateixa configuració que va ser aprovada l’any 2013 per l’Ajuntament.

Tarifes 2018-19

1) SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I QUOTES DE SERVEI  (+10% IVA) Tarifa (€)

Ús domèstic

Subministrament per comptador €/abonat/mes
Quota individual (euros/mes) < 15 m3/trimestre 4,3649
Quota individual (euros/mes) 16 a 30 m3/trimestre* 4,9158
Quota individual (euros/mes) > 30 m3/trimestre 6,3033
Quota de servei general 5,0198
Quota social €/abonat/mes
Quota individual (euros/mes) < 15 m3/trimestre 0,4316
Quota individual (euros/mes) 16 a 30 m3/trimestre* 0,4861
Tarifes de subministrament €/m3
1r bloc (fins 15 m3/trimestre) 0,3339
2n bloc (16 a 30 m3/trimestre) * 0,8583
3r bloc (més de 30 m3/trimestre) 1,4017
Tarifa de fuites 1,2615
Subministrament per aforament €/m3
250 l/dia 1,2893
375 l/dia 1,4208
500 l/dia 2,0192
+ 500 l/dia 2,4575
* En les unitats familiars, per cada membre de més a partir del tercer, s’amplia en 5 m3/trimestre el 2n bloc.

Ús comercial

Quota fixa de servei (segons el diàmetre del comptador) €/abonat/mes
Fins a 15 mm (fins a 15 m3/trimestre) 16,5463
Fins a 15 mm (més de 15 m3/trimestre) 18,9691
De 20 mm 21,2141
De 25 mm 42,276
De 30 mm 60,3695
De 40 mm 120,7969
De 50 mm 181,1895
De 65 mm 238,1826
De 80 mm 302,615
De 100 mm 423,7034
De 125 mm 665,9497
De 50 W 302,615
De 65 W 484,3056
De 80 W 725,8184
De 100 W 1.216,27
De 125 W 1.520,52
De 150 W 2.432,90
Tarifes de subministrament €/m3
1r bloc (fins a 5 m3/mes) 0,3559
2n bloc (a partir de 5 m3/mes) 1,0568
Tarifa de fuites 0,9511

Ús industrial

Quota fixa de servei (segons el diàmetre del comptador) Límit 1r bloc m3/abonat/mes €/abonat/mes
Fins a 20 mm 100 30,3886
De 25 mm 160 42,6486
De 30 mm 225 60,9283
De 40 mm 450 121,9031
De 50 mm 675 182,8429
De 65 mm 900 240,3715
De 80 mm 1.125 305,3981
De 100 mm 1.575 427,6039
De 125 mm 2.475 672,0736
De 50 W 1.125 305,3981
De 65 W 1.800 488,7301
De 80 W 2.700 732,4899
De 100 W 4.500 1.227,44
De 125 W 5.625 1.534,45
De 150 W 9.000 2.455,22
Tarifes de subministrament €/m3
1r bloc 1,0374
2n bloc 1,1248
Tarifa de fuites 1,0123
Ús d’incendis €/abonat/semestre
Quota de servei per a abonats d’una boca 213,14
La resta de boques 42,71
2) TARIFES DE CONNEXIÓ (+21% IVA)
CONCEPTE tarifa (€)
a) Per a usos domèstics
Habitatge de tipus A, B i C 353,75
Habitatge de tipus D 438,86
Habitatge de tipus E 668,93
b) Per a usos comercials
Despatxos o oficines 1.054,21
Comerços de fins a 250 m² 1.054,22
Comerços de 250 a 500 m² 1.581,02
Comerços de 500 a 2.500 m² 3.689,76
Comerços de més de 2.500 m² 10.015,19
Indústries (aigua sanitària) 1.581,31
c) Per a usos industrials
Fins a 20 mm de diàmetre 2.108,50
De 25 a 65 mm de diàmetre 4.216,95
De 80 a 150 mm de diàmetre i de 50 a 65 W 7.116,08
De 80 a 150 W 14.231,89
d) Per a hidrants, boques de càrrega i boques contra incendis
Hidrant públic per a xarxa pública segons l’article 54 del Reglament 704,23
Boca de càrrega pública segons l’article 54 del Reglament 557,84
Hidrant públic d’instal·lació aïllada 987,77
Boca de càrrega pública d’instal·lació aïllada 841,37
Boca d’incendis privada 2.899,13
e) Usos agrícoles
Ús agrícola i reg privat 1.107,01
f) Per a obres
D’un habitatge o comerç 531,09
De 2 habitatges, comerços o despatxos 1.062,40
De 3 habitatges, comerços o despatxos 1.593,71
De 4 habitatges, comerços o despatxos 2.125,04
De 5 habitatges, comerços o despatxos 2.656,36
De 6 a 10 habitatges, comerços o despatxos +225,23 cadascun*
CONCEPTE tarifa 2014 (€)
D’11 a 20 habitatges, comerços o despatxos +168,93 cadascun*
De més de 20 habitatges, comerços o despatxos +112,65 cadascun*
Naus comercials o industrials 2.656,36
Connexions temporals lúdiques 495,92
g) Reg municipal
Boca de càrrega per a la xarxa pública segons l’article 54 del Reglament 384,14
Boca de càrrega d’instal·lació aïllada 576,12
h) Neteja viària
Boca de càrrega per a la xarxa pública segons l’article 54 del Reglament 311,06
Boca de càrrega d’instal·lació aïllada 480,23
i) Fonts públiques
Font pública 480,23
j) Piscines
Públiques 576,12
Privades 1.159,64
* Increment per cada unitat addicional
3) TARIFES DE SERVEI NO PERIÒDIQUES (+21% IVA)
CONCEPTE tarifa (€)
a) Canvi d’aforament a comptador
Per comptador d’habitatge unifamiliar 74,29
Per bateria o per comptador general 46,88
Edifici patològic 0,00
b) Tràmits administratius
Canvi de cabal de subministrament: disminució 0,00
Canvi de cabal de subministrament: augment 77,99
Canvi de diàmetre comercial o industrial 213,34
Canvi de modalitat de subministrament 73,88
Canvi de nom de contracte domèstic 17,85
Canvi de nom de contracte domèstic, subrogació 0,00
Canvi de nom de contracte comercial 52,88
Canvi de nom de contracte comercial, subrogació 0,00
Canvi de nom de contracte industrial 52,88
Canvi de nom de contracte industrial, subrogació 0,00
Revisió de l’aforament 11,74
Renovació del subministrament temporal voluntari 42,34
Segones contractacions 63,64
Devolució de rebut domèstic 3,12
Devolució de rebut comercial 6,87
Devolució de rebut industrial 13,21
Reobertura després d’un tall de subministrament domèstic 11,52
Reobertura després d’un tall de subministrament comercial 23,56
Reobertura després d’un tall de subministrament industrial 52,38
Reobertura després d’un tall de subministrament contra incendis 52,38
4) FIANCES DE SUBMINISTRAMENT (exemp. IVA)
FIANCES DE SUBMINISTRAMENT tarifa (€)
DOMÈSTIC
Per aforament 94,77
Per comptador
1. General amb bateria (aforament) 89,23
2. General (cada habitatge o local) 44,45
3. Individual unifamiliar 44,45
COMERCIAL
Fins a 20 mm de diàmetre 175,93
De 25 a 65 mm de diàmetre 586,33
De 80 a 150 mm de diàmetre i de 50 a 65 W 1.172,62
De 80 a 150 W 2.638,28
INDUSTRIAL
Fins a 20 mm de diàmetre 175,93
De 25 a 65 mm de diàmetre 586,33
De 80 a 150 mm de diàmetre i de 50 a 65 W 1.172,62
De 80 a 150 W 2.638,28
BOQUES CONTRA INCENDIS PRIVADES 234,53