Ayuntamiento de Terrassa
icono zona privadaZona privada

Tarifes d’abastament

INFORMACIÓ: ACLARIMENT SOBRE L’INCREMENT PUNTUAL DE LA FACTURA DE L’AIGUA EN ALGUNS ABONATS

L’Ajuntament està treballant en una modificació del Reglament del servei per poder fer una devolució proporcional d’alguns dels consums afectats per un salt de tram.

Els increments són deguts a:

  • Increment d’un 10-15% del consum durant els mesos de confinament.
  • Durant els mesos de confinament només es va poder fer la lectura real a un 50% dels abonats/es. A la resta es va fer una estimació en funció de xifres de l’any anterior en el mateix període.

L’increment més important és la imputació del cànon que aplica l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua, Generalitat), no tant en la tarifa municipal. Aquesta situació s’ha observat en molts altres municipis que també ho han denunciat.

Recordem que al 2n trimestre l’Ajuntament va aplicar una bonificació del primer tram de consum per reduir els efectes de la crisi sanitària. Això ha fet també que es noti més la diferència entre el 2n i el 3r trimestre.

Per qualsevol reclamació us podeu dirigir a: Taigua, C/Societat, 30   -937362820-   atenciousuari@taigua.cat

Les tarifes actuals per a la prestació del servei públic d’abastament d’aigua a Terrassa es recullen a l’ordenança aprovada pel Ple municipal del mes de juliol del 2018. Es manté el quadre de quotes des de l’any 2014, i també es mantenen i milloren les bonificacions de la tarifa social, adreçada a famílies vulnerables que es troben per sota d’un llindar d’ingressos, amb la mateixa configuració que va ser aprovada l’any 2013 per l’Ajuntament.

Mesures adoptades dintre de la fase d’alerta del Pla d’emergència municipal, reducció temporal de les tarifes del servei públic d’abastament d’aigua de Terrassa, aplicable a les factures corresponents al segon trimestre de 2020, en aquest enllaç

Tarifes 2020

1) SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I QUOTES DE SERVEI  (+10% IVA)Tarifa (€)

Ús domèstic

Subministrament per comptador€/abonat/mes
Quota individual (euros/mes) < 15 m3/trimestre4,3649
Quota individual (euros/mes) 16 a 30 m3/trimestre*4,9158
Quota individual (euros/mes) > 30 m3/trimestre6,3033
Quota de servei general5,0198
Quota social€/abonat/mes
Quota individual (euros/mes) < 15 m3/trimestre0,4316
Quota individual (euros/mes) 16 a 30 m3/trimestre*0,4861
Tarifes de subministrament€/m3
1r bloc (fins 15 m3/trimestre)0,3339
2n bloc (16 a 30 m3/trimestre) *0,8583
3r bloc (més de 30 m3/trimestre)1,4017
Tarifa de fuites1,2615
Subministrament per aforament€/m3
250 l/dia1,2893
375 l/dia1,4208
500 l/dia2,0192
+ 500 l/dia2,4575
* En les unitats familiars, per cada membre de més a partir del tercer, s’amplia en 5 m3/trimestre el 2n bloc.

Ús comercial

Quota fixa de servei (segons el diàmetre del comptador)€/abonat/mes
Fins a 15 mm (fins a 15 m3/trimestre)16,5463
Fins a 15 mm (més de 15 m3/trimestre)18,9691
De 20 mm21,2141
De 25 mm42,2760
De 30 mm60,3695
De 40 mm120,7969
De 50 mm181,1895
De 65 mm238,1826
De 80 mm302,6150
De 100 mm423,7034
De 125 mm665,9497
De 50 W302,6150
De 65 W484,3056
De 80 W725,8184
De 100 W1.216,2716
De 125 W1.520,5173
De 150 W2.432,9043
Tarifes de subministrament€/m3
1r bloc (fins a 5 m3/mes)0,3559
2n bloc (a partir de 5 m3/mes)1,0568
Tarifa de fuites0,9511

Ús industrial

Quota fixa de servei (segons el diàmetre del comptador)Límit 1r bloc m3/abonat/mes€/abonat/mes
Fins a 20 mm10030,3886
De 25 mm16042,6486
De 30 mm22560,9283
De 40 mm450121,9031
De 50 mm675182,8429
De 65 mm900240,3715
De 80 mm1.125305,3981
De 100 mm1.575427,6039
De 125 mm2.475672,0736
De 50 W1.125305,3981
De 65 W1.800488,7301
De 80 W2.700732,4899
De 100 W4.5001.227,4378
De 125 W5.6251.534,4539
De 150 W9.0002.455,2243
Tarifes de subministrament€/m3
1r bloc1,0374
2n bloc1,1248
Tarifa de fuites1,0123
Ús d’incendis€/abonat/semestre
Quota de servei per a abonats d’una boca213,14
La resta de boques42,71
2) TARIFES DE CONNEXIÓ (+21% IVA)
CONCEPTEtarifa (€)
a) Per a usos domèstics
Habitatge de tipus A, B i C353,75
Habitatge de tipus D438,86
Habitatge de tipus E668,93
b) Per a usos comercials
Despatxos o oficines1.054,21
Comerços de fins a 250 m²1.054,22
Comerços de 250 a 500 m²1.581,02
Comerços de 500 a 2.500 m²3.689,76
Comerços de més de 2.500 m²10.015,19
Indústries (aigua sanitària)1.581,31
c) Per a usos industrials
Fins a 20 mm de diàmetre2.108,50
De 25 a 65 mm de diàmetre4.216,95
De 80 a 150 mm de diàmetre i de 50 a 65 W7.116,08
De 80 a 150 W14.231,89
d) Per a hidrants, boques de càrrega i boques contra incendis
Hidrant públic per a xarxa pública segons l’article 54 del Reglament704,23
Boca de càrrega pública segons l’article 54 del Reglament557,84
Hidrant públic d’instal·lació aïllada987,77
Boca de càrrega pública d’instal·lació aïllada841,37
Boca d’incendis privada2.899,13
e) Usos agrícoles
Ús agrícola i reg privat1.107,01
f) Per a obres
D’un habitatge o comerç531,09
De 2 habitatges, comerços o despatxos1.062,40
De 3 habitatges, comerços o despatxos1.593,71
De 4 habitatges, comerços o despatxos2.125,04
De 5 habitatges, comerços o despatxos2.656,36
De 6 a 10 habitatges, comerços o despatxos+225,23 cadascun*
CONCEPTEtarifa 2014 (€)
D’11 a 20 habitatges, comerços o despatxos+168,93 cadascun*
De més de 20 habitatges, comerços o despatxos+112,65 cadascun*
Naus comercials o industrials2.656,36
Connexions temporals lúdiques495,92
g) Reg municipal
Boca de càrrega per a la xarxa pública segons l’article 54 del Reglament384,14
Boca de càrrega d’instal·lació aïllada576,12
h) Neteja viària
Boca de càrrega per a la xarxa pública segons l’article 54 del Reglament311,06
Boca de càrrega d’instal·lació aïllada480,23
i) Fonts públiques
Font pública480,23
j) Piscines
Públiques576,12
Privades1.159,64
* Increment per cada unitat addicional
3) TARIFES DE SERVEI NO PERIÒDIQUES (+21% IVA)
CONCEPTEtarifa (€)
a) Canvi d’aforament a comptador
Per comptador d’habitatge unifamiliar74,29
Per bateria o per comptador general46,88
Edifici patològic0,00
b) Tràmits administratius
Canvi de cabal de subministrament: disminució0,00
Canvi de cabal de subministrament: augment77,99
Canvi de diàmetre comercial o industrial213,34
Canvi de modalitat de subministrament73,88
Canvi de nom de contracte domèstic17,85
Canvi de nom de contracte domèstic, subrogació0,00
Canvi de nom de contracte comercial52,88
Canvi de nom de contracte comercial, subrogació0,00
Canvi de nom de contracte industrial52,88
Canvi de nom de contracte industrial, subrogació0,00
Revisió de l’aforament11,74
Renovació del subministrament temporal voluntari42,34
Segones contractacions63,64
Devolució de rebut domèstic3,12
Devolució de rebut comercial6,87
Devolució de rebut industrial13,21
Reobertura després d’un tall de subministrament domèstic11,52
Reobertura després d’un tall de subministrament comercial23,56
Reobertura després d’un tall de subministrament industrial52,38
Reobertura després d’un tall de subministrament contra incendis52,38
4) FIANCES DE SUBMINISTRAMENT (exemp. IVA)
FIANCES DE SUBMINISTRAMENTtarifa (€)
DOMÈSTIC
Per aforament94,77
Per comptador
1. General amb bateria (aforament)89,23
2. General (cada habitatge o local)44,45
3. Individual unifamiliar44,45
COMERCIAL
Fins a 20 mm de diàmetre175,93
De 25 a 65 mm de diàmetre586,33
De 80 a 150 mm de diàmetre i de 50 a 65 W1.172,62
De 80 a 150 W2.638,28
INDUSTRIAL
Fins a 20 mm de diàmetre175,93
De 25 a 65 mm de diàmetre586,33
De 80 a 150 mm de diàmetre i de 50 a 65 W1.172,62
De 80 a 150 W2.638,28
BOQUES CONTRA INCENDIS PRIVADES234,53