Ayuntamiento de Terrassa

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament com a conseqüència de la prestació del servei de l’aigua, d’acord amb el reglament general de protecció de dades (2016/679).

TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que legitimen el tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades.

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos, avaluats i identificats objectivament, per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL. També aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis a disposició de les persones interessades.

Així mateix, TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL ha designat un delegat de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679). L’adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades és [email protected].

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades en aquesta pàgina web:

Responsable del tractament

TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL. NIF: Q0802203J
Adreça postal: Carrer de la Societat, 30, 08221 Terrassa
Telèfon: 93 736 28 20    Email: [email protected]
Delegat de Protecció de Dades: Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL ha designat un delegat de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (UE) (2016/679).
Correu electrònic: [email protected]

Finalitat del tractament de les seves dades i conservació

  • Atendre les seves consultes i sol·licituds d’informació i comunicacions.
  • Gestionar les relacions com a client per efectuar els diversos tràmits.

Conservarem les dades recollides per a aquestes finalitats durant el període de temps requerit per atendre i gestionar les seves sol·licituds, mentre es mantingui la relació contractual i en tot cas durant els terminis de conservació i prescripció legalment establerts.

Legitimació per al tractament

La base jurídica per al tractament de les seves dades és:
Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
Article 6. b. Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el que l’interessat és part
Article 6.1.c. Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Destinataris de les seves dades

Les seves dades únicament podran ser cedides a altres administracions publiques quan l’exercici de les funcions públiques ho requereixi o per obligació legal. En cap altre cas cedirem les seves dades a tercers públics o privats.

Drets dels interessats

Com a usuari del web https://www.taigua.cat, la persona interessada té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides, i a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL, dirigint-se al correu electrònic [email protected]

Els formularis destinats a tal fi es poden obtenir aquí.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva web www.apdcat.gencat.cat.