Ayuntamiento de Terrassa

Ajuts socials

L’Ajuntament bonifica el 100% de la quota de servei de la tarifa social d’aigua d’ús domèstic a Terrassa

La voluntat de l’equip de govern és garantir el dret a l’aigua a totes les persones i unitats familiars, especialment, als que són més vulnerables i als que estan en risc d’exclusió social. Per això, l’ordenança del 2020, a més de continuar amb la congelació de tarifes, recull noves mesures per a aquests col·lectius. Pel que fa a la tarifa social de l’aigua d’ús domèstic, l’any 2013 la ciutat ja va ser pionera a implantar una bonificació en la quota de servei que, fins l’any passat, era del 90%. Ara, per al 2020, l’aplicació de la tarifa social comporta que la quota de servei de subministrament d’aigua es redueixi al 100% per als dos primers trams de consum, o sigui, fins a 30 m3/trimestre. Aquest consum equival aproximadament a 100 litres per persona i dia per a una unitat familiar de 3 membres, que és el que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que és un consum eficient per a cobrir les necessitats humanes bàsiques.

La tarifa social es complementa amb els ajuts d’emergència social que concedeix l’Ajuntament de Terrassa, a través dels serveis socials municipals, que en determinats casos de famílies vulnerables serveixen per cobrir la totalitat del cost del servei d’aigua. Les famílies beneficiàries de la tarifa social sobre la factura d’aigua d’ús domèstic eren, a data 31 de desembre del 2019, 2.492. D’ençà que es va posar en marxa el febrer de 2013, aquest ajut social ha generat bonificacions per valor de gairebé mig milió d’euros. Actualment 376 abonats del servei d’abastament de Terrassa disposen d’informe RER.

Els requisits d’accés a la tarifa social de l’aigua es poden trobar al web municipal, així com els passos que cal seguir per a la seva tramitació.

La quota social s’aplicarà quan s’hagin comprovat i validat els requisits per accedir-hi i sempre abans de tres mesos des de la data de sol·licitud. La tarifa s’aplicarà durant un any i haurà de ser validada de nou per l’Ajuntament, fins al termini màxim de 4 anys. A partir de llavors caldrà fer una nova sol·licitud.

El cànon social de l’aigua és un tipus de gravamen que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor del cànon de l’aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

Més informació: cànon social de l’aigua.

Ajuts socials